พัฒนาศักยภาพ “อสม.เชี่ยวชาญสุขภาพจิต 75,032 คน”

กรมสุขภาพจิต รุกพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ให้มีความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตชุมชน ปีนี้จำนวน 36,000 คน หวังลดปัญหาสุขภาพจิตและค้นหาผู้ป่วยหรือมีปัญหาสุขภาพจิตเพิ่มการเข้าถึงบริการรักษา ตั้งเป้าให้มี 75,032 คน ครบทุกหมู่บ้าน “1 หมู่บ้าน 1 อสม.” ภายในปี 2562 พร้อมทั้งเชิดชูความสามารถของอสม.ดีเด่นระดับชาติสาขาสุขภาพจิตชุมชนปีนี้ มีการจัดตั้งศูนย์บริการสุขภาพจิตชุมชนที่บ้านตนเอง

ฝึกคนในชุมชนคิดบวก ลดเครียด ขณะนี้ กรมสุขภาพจิตเร่งขยายงานสุขภาพจิตลงสู่ชุมชนทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจในการใช้ชีวิตร่วมกันในชุมชน รวมทั้งรู้จักการปรับตัวปรับใจแก้ไขปัญหาที่กระทบกับชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมไม่เกิดความเครียด ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาสุขภาพจิต โดยใช้กลไกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ได้มอบหมายให้ศูนย์สุขภาพจิตซึ่งเป็นศูนย์วิชาการประจำเขตสุขภาพทั่วประเทศ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือ อสม.ให้มีความเชี่ยวชาญในสาขาสุขภาพจิตชุมชน ตั้งเป้าหมายภายในปี 2562 จะอบรมให้ครอบคลุม ทุกหมู่บ้านที่มีประมาณ 75,032 หมู่บ้านทั่วประเทศ จะให้มีอสม.เชี่ยวชาญดูแลสุขภาพจิตหมู่บ้านละ 1 คน หรือ 1 หมู่บ้าน 1 อสม. เริ่มปีแรกในปี 2560 จำนวน 3,000 คน ในปี 2561 นี้ ตั้งเป้าอบรม 36,000 คน ในการพัฒนาครั้งนี้ อสม.จะมีศักยภาพเพิ่มใน 5 เรื่องหลัก ได้แก่ 1. การดูแลสุขภาพจิตของคนในชุมชน โดยจะมีเครื่องมือค้นหาผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต เช่น แบบคัดกรองโรคซึมเศร้า 2 คำถาม แบบคัดกรองความเครียดเบื้องต้น เพื่อนำเข้าสู่ระบบบริการตั้งแต่เนิ่นๆ การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้จักสายด่วนกรมสุขภาพจิต 1323 บริการ 24 ชั่วโมง ในภาวะที่จำเป็น 2. การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย 3. การดูแลจิตใจผู้ประสบภัยในภาวะฉุกเฉินต่างๆ ช่วยคลายทุกข์ใจในเบื้องต้น 4. สร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตของชุมชน และ 5.เยี่ยมบ้านผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน ดูแลให้กินยาอย่างต่อเนื่อง เฝ้าระวังอาการกำเริบเพื่อส่งตัวรักษาได้อย่างทันท่วงที โดยอสม.เชี่ยวชาญฯ จะทำบทบาทสำคัญ 3 เรื่อง คือ การเอ็กซเรย์ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน การให้บริการปรึกษาคลายทุกข์ใจ และการส่งผู้ป่วยหรือผู้ที่ปัญหาสุขภาพจิตรุนแรงเพื่อรักษาต่ออย่างเหมาะสม มั่นใจว่า ระบบบริการสุขภาพจิตของประเทศไทย จะทั่วถึงและครอบคลุมถึงระดับชุมชนหมู่บ้าน ลดความรุนแรงของปัญหาสุขภาพจิตคนไทย โดยอสม. 1 คน จะดูแล 10 หลังคาเรือน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth