เวียงท่ากาน

ที่นี่คือเมืองเก่าแก่ตั้งแต่ยุคสมัยหริภุญชัย ซึ่งปัจจุบันมีโบราณสถานอายุเก่าแก่ตั้งอยู่มากมาย และหากย้อนเวลากลับไปสู่ยุคหริภุญชัยแล้ว จะพบว่าเวียงท่ากานนั้นเป็นเมืองที่มีความสำคัญมากในสมัยนั้น โดยนักโบราณคดีพากันสันนิษฐานว่า เมืองนี้เริ่มสร้างขึ้นประมาณพุทธศตวรรษที่ 13 ในยุคสมัยพระเจ้าอาทิตยราชกษัตริย์

วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม

วัดที่สร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ซึ่งชาวเมืองเรียกกันว่า วัดทุ่งแก้ว แห่งนี้ มีความน่าสนใจจากพระปรางค์ใหญ่องค์หนึ่งที่ประดิษฐานอยู่ภายในบริเวณวัด สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2452 โดยมีฐานกว้าง 8 เมตร สูง 16 เมตร ลักษณะเป็นปรางค์ห้ายอด ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และเป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อหลวงพ่อแย้มผู้สร้างวัดนี้ นอกจากนี้บริเวณวัดยังมีสระน้ำก่ออิฐเป็นสระน้ำมนต์ขนาดใหญ่ กลางสระมีแผ่นศิลาลงอักขระยันต์ของหลวงพ่อแย้ม กล่าวกันว่า เคยมีการใช้น้ำในสระแห่งนี้ เป็นน้ำสรงพุทธาภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 7

วัดช้างใหญ่

เดิมทีวัดช้างใหญ่มีชื่อเสียงว่าเกี่ยวข้องกับชาวมอญผู้เลี้ยงช้างศึกถวายพระมหากษัตริย์ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการรักษาเอกราชของชาติ แต่เพิ่งจะมีการค้นพบใหม่ถึงพระพุทธรูปอันเป็นศิลปะล้ำค่าหายากอายุกว่า 600 ปีที่วัดแห่งนี้เพิ่มขึ้นมาไม่นานมานี้ ด้วยชาวมอญในย่านนี้รับราชการสนองพระเดชพระคุณพระมหากษัตริย์ไทยด้วยการฝึกช้าง อันเป็นความชำนาญพิเศษมาช้านาน

น้ำตกเหวโหลม

น้ำตกเหวโหลม เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่ไหลลงมาตามซอกเขาสูง สายน้ำช่วงสุดท้ายโยนตัวแผ่กว้างลงมาตามหน้าผาอย่างงดงาม น้ำตกเหวโหลมเป็นน้ำตกที่มีน้ำไหลจากหน้าผาสูง 80 เมตร ยิ่งในช่วงหน้าฝนน้ำตกจะไหลแรงเมื่อสายน้ำตกกระทบกับโขดหินจะเกิดละอองน้ำฟุ้งไปทั่วบริเวณ น้ำตกเหวโหลมเป็นน้ำตก 2 ชั้น โดยเฉพาะชั้นที่ 2 จะสวยงามมากมีสายน้ำที่ไหลแผ่กว้างไปทั่วหน้าผา ด้านล่างมีแอ่งน้ำกว้างเหมาะแก่การเล่นน้ำ

เมืองหุ่นจำลอง

ตื่นตาตื่นใจกับเมืองจำลองเสมือนจริงในอัตราส่วน 1:87 ทีมงานผู้สร้างได้นำประสบการณ์จากการที่ได้ไปพบเจอของจริง สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตจากสถานที่ต่าง ๆ ทั่วโลก โดยเล่าเรื่องผ่านเมืองจำลองอย่างเช่น เมืองแห่งทรัพยากร เมืองแห่งการเกษตร เมืองท่าสีขาว ย่านธุรกิจหมื่นล้าน เป็นต้น

กว๊านพะเยา

รู้ไหมว่าหัวใจของเมืองพะเยาอยู่ที่กว๊านพะเยาแห่งนี้นี่เอง โดยที่นี่มีลักษณะเป็นบึงน้ำขนาดใหญ่รูปพระจันทร์เสี้ยวเกือบครึ่งวงกลมเว้าแหว่งทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งคำว่า กว๊าน นั้นหมายถึง หนองน้ำ หรือบึงน้ำขนาดใหญ่ และคำนี้มีใช้ในท้องถิ่นล้านนาเฉพาะที่จังหวัดพะเยาแห่งเดียวเท่านั้น